Αναγκαστική κατάσχεση του με Ελληνική σημαία πλοίου με το όνομα Ρ/Κ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΧ»

0
182

Σήμερα όπως βλέπουμε στο eauction.gr με σημερινή ημερομηνία (23/09/2020 10:00) υπάρχει μέσα στους πλειστηριασμούς και το ρυμουλκό ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΧ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 117/10-08-2020 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 116/06.08.2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ Ρ/Κ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΧ» ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ: O κ. Χαράλαμπος Τριανταφύλλου του Γεωργίου, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου, αρ. 77, Α.Φ.Μ. 131951303. ΚΑΘ΄ΗΣ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ : Η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΧ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει Κάτω Πούντα στα Αμπελάκια Σαλαμίνας , Α.Φ.Μ. 997215163, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ : Το επίσημο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό του υπαριθμ. 300/2020 Α΄ εκτελεστό απόγραφο, εκδοθέν παρά πόδας της υπ΄αριθμ.  282/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά ΠΟΣΟΝ ΟΦΕΙΛΗΣ: 467.583,67 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ : Είναι Ρ/Κ πλοίο, κατασκευασμένο από χάλυβα, με το όνομα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΧ», σημαίας Ελλάδας, με αριθμό ΙΜΟ 9812949, επίσημο αριθμό νηολογίου με αριθμό 12294, με Διεθνές Διακριτικό Σήμα SVA 7323, Δ.Σ.Π 241469000, ολικού μήκους 27 Μ, πλάτους νηολόγησης 10.20 Μ, κοίλο 4,20 Μ., ολικής χωρητικότητας 250 κόρους, καθαρής χωρητικότητας 75 κόρους, κινούμενο από τρεις (3) κύριες μηχανές (MEK BAUDOUIN 12M 262), συνολικής ισχύος 3.600 BHP, 3X883 KW. Το πλοίο  βρίσκεται στο Πέραμα. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ: ΕΥΡΩ 2.000.000,00 ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Ορισμός 2/3 από την παραπάνω εκτιμηθείσα αξία. ΒΑΡΗ: 1) Μία (01) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ απαγόρευσης  μεταβολής της νομικής κατάστασης του πλοίου υπέρ του Χαραλάμπου Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ που καταχωρήθηκε στην υπηρεσία μας 07-06-2017, 2) Μία (01) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ απαγόρευσης απόπλου και νομικής μεταβολής του πλοίου ΥΠΕΡ του Χαραλάμπου Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ που καταχωρήθηκε στην υπηρεσία μας 19-12-2018, 3) Μία (01) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ απαγόρευσης  μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης καθώς και του απόπλου του πλοίου Υπέρ του Χαράλαμπου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Γεωργίου που κατοχυρώθηκε στην υπηρεσία μας 26-032019, 4)  Μία (01) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ απαγόρευσης  του απόπλου μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης του πλοίου Υπέρ του Χαράλαμπου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Γεωργίου που κατοχυρώθηκε στην υπηρεσία μας 15-07-2020, 5) Μια (1) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ για το πόσο των τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και 67 λεπτών (467.583,67 €) ΥΠΕΡ του Χαράλαμπου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Γεωργίου και ΚΑΤΑ της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΧ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ν.959/79,  που κατοχυρώθηκε στην υπηρεσία μας 06-08-2020. ΗΜΕΡΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η εικοστή τρίτη (23) Σεπτεμβρίου, 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 14:00 μ.μ. το απόγευμα της ίδιας ημέρας. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ο Συμβολαιογράφος Πειραιά κος Μηνάς Σεφεριάδης, κάτοικος Πειραιά, οδός Σωτήρος, αριθμ.  13-15. ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικά                                                       Πειραιάς  10.08.2019                                                   Ο Δικαστικός Επιμελητής                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ                                                       Τηλ. 210.42.22.292                                                              Α.Μ. 259

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.ΤΝ.ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΓΙΑ.23.9.20.ΑΡΧΙΚΟ

Πηγή: https://www.e-marinews.com/coasting/anagkastiki-kataschesi-toy-me-elliniki-simaia-ploioy-me-to-onoma-r-k-christos-chchch/?fbclid=IwAR0UKt_-PKnKeuQO7uUEhq6bB0VbaM3V8WgAKJf3kEOQ3Zehc-c_FPcPzZo