Έως τις 27 Φεβρουαρίου σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοΐα. Τι αλλάζει στα ταχύπλοα

0
414

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας στόχος του νομοσχεδίου είναι να:

α) Εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη νομοθεσία περί ακτοπλοΐας, η οποία σαφώς επιβάλλεται να ανταποκριθεί στα δεδομένα του σήμερα, παράλληλα να επιχειρήσει για πρώτη φορά την καταγραφή και εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών και κανόνων λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ).

β) Επανεκκινήσει την λειτουργία του υπουργείου μέσω μιας ορθολογικής, δίκαιης και λειτουργικής παρέμβασης στο θεσμικό και οργανωτικό του πλαίσιο.

γ) Θεσμοθετήσει πρόσθετες ρυθμίσεις ικανές να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα του φορέα και να συντείνουν στην διοικητική ανακούφιση πολιτών και φορέων από διαδικασίες που έχουν πλέον αποδειχθεί ότι η διατήρησή τους δεν προσφέρει κάποια ωφέλεια, αντίθετα δε μόνο προβλήματα προκαλούν τόσο στην ίδια την διοίκηση όσο και στους κατά περίπτωση συναλλασσόμενους.

Τα βασικά άρθρα για την ακτοπλοΐα

Άρθρο 1

Αντικατάσταση πλοίων διαφορετικής κατηγορίας και λοιπές τροποποιήσεις των διατάξεων του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145)

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η αναφορά στις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2331/1995 και γίνεται παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 προστίθεται στο άρθρο τρίτο του ν. 2932/2001 (Α’ 145) νέο εδάφιο που αφορά στις περιπτώσεις αντικατάστασης συμβατικού πλοίου με ταχύπλοο ή υδροπτέρυγο πλοίο. Στο άρθρο 1 του ν. 2932/2001 (Α’ 145) γίνεται διάκριση πλοίων σε επιβατηγά και οχηματαγωγά, επιβατηγά και φορτηγά πλοία.

Κατά την τροποποίηση του ν. 2932/2001 (Α’ 145) με τις διατάξεις του ν. 4150/2013, προστέθηκε νέο άρθρο τέταρτο α΄ που αφορά στην τακτική δρομολόγηση υδροπτέρυγων και ταχύπλοων πλοίων, πλην, όμως, οι εν λόγω κατηγορίες πλοίων δεν προστέθηκαν στους ορισμούς των ειδών πλοίου του άρθρου πρώτου, με αποτέλεσμα να υφίσταται ασάφεια σε σχέση με το εάν τα υδροπτέρυγα και ταχύπλοα αποτελούν διακριτό είδος πλοίου.

Δεδομένου ότι, αφενός για την τακτική δρομολόγηση ταχύπλοων και υδροπτέρυγων πλοίων προβλέπεται χωριστή διαδικασία στο άρθρο τέταρτο α’ και αφετέρου τα εν λόγω πλοία έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, συνάγεται ότι τα υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία αποτελούν διακριτή κατηγορία πλοίων.

Εν όψει της σημαντικής αύξησης του αριθμού των δραστηριοποιούμενων στην ελληνική αγορά ταχύπλοων και υδροπτέρυγων πλοίων, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων που αυτά παρουσιάζουν σε σχέση με τα συμβατικά πλοία, θα πρέπει να τεθούν ρητοί και συγκεκριμένοι όροι βάσει των οποίων θα επιτρέπεται η αντικατάσταση συμβατικού με ταχύπλοο ή υδροπτέρυγο πλοίο, και το αντίστροφο, κατά τη διάρκεια μίας δρομολογιακής περιόδου, προς τον σκοπό αποφυγής στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και δημιουργίας δυσμενών διακρίσεων.

Άρθρο 2

Διαδικασία δρομολόγησης

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) η υποχρέωση του πλοιοκτήτη που υποβάλλει δήλωση δρομολόγησης να προσκομίσει, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, και Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου που να υπήρξε σε ισχύ για οποιοδήποτε διάστημα εντός του προηγούμενου έτους.

Με την εν λόγω ρύθμιση σκοπείται η διασφάλιση, στο μέτρο του δυνατού, της υποβολής δηλώσεων δρομολόγησης για πλοία για τα οποία πράγματι υφίσταται πρόθεση δρομολόγησης.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2, και προς διασφάλιση του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού, θεσπίζεται η υποχρέωση των πλοίων ανοικτού τύπου να δρομολογούνται για όλη τη δρομολογιακή περίοδο 2 σε μία συγκεκριμένη γραμμή, ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα συνεχούς και ανεξέλεγκτης μετακίνησης των πλοίων αυτών σε διαφορετικές γραμμές κατά τη διάρκεια του έτους.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης και του επιπλέον δρομολογούμενου πλοίου υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145).

Άρθρο 3

Εκπρόθεσμη δρομολόγηση ταχύπλοων και υδροπτέρυγων πλοίων

Με το άρθρο 3 θεσπίζεται συγκεκριμένη διαδικασία δρομολόγησης ταχύπλοων και υδροπτέρυγων πλοίων για τα οποία υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση δρομολόγησης.

Επί του παρόντος υφίσταται νομοθετικό κενό σε ό, τι αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης δρομολόγησης ταχύπλοου ή υδροπτέρυγου πλοίου, το οποίο μέχρι σήμερα καλύπτεται με εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την εκπρόθεσμη δρομολόγηση συμβατικών πλοίων.

Επειδή, ωστόσο, κατά την τακτική δρομολόγηση, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εκτέλεση δρομολογίων είναι υποχρεωτική είναι διαφορετικό στην περίπτωση των συμβατικών πλοίων (12 μήνες) και ταχύπλοων ή υδροπτέρυγων πλοίων (4 μήνες), πρέπει να θεσπιστεί διακριτή διαδικασία και όροι για την εκπρόθεσμη δρομολόγηση των πλοίων κάθε κατηγορίας.